Për dikë është më lehtë dhe më mirë të mësoj gjuhë të huaja në shoqëri. Prandaj, Qendra për përkthime dhe kurse gjuhësore IN dhe AUT ofron mësime në grupe të vogla. Mësimi i këtillë është i dedikuar për ato që i kushtojnë rëndësi motivimit dhe fleksibilitetit që i ofron mësimi në grup. Ky lloj i të mësuarit është ideal për personat që mund ta ndjekin ritmin javor të mësimit. Përparësitë e mësimit në grup janë:

  • kontakti me anëtarët e tjerë të grupit
  • mësimi në ambient pune në të cilin komunikimi është i patjetërsueshëm
  • mundësia për të imituar situata të jetës së përditshme
  • mundësia për të mësuar nëpërmjet lojës
  • mësimi në atmosferë të relaksuar dhe inkurajuese

 

Mësimi në grup është varianti më i dobishëm, krahasuar me format e tjera të mësimit. Në këtë mënyrë mësoni nga anëtarët e tjerë të grupit, duke lëvizur drejt të njëjtit qëllim: tejkalimin e pengesave për ta mësuar gjuhën e huaj.

ZGJIDHNI MË TË MIRËT:

Regjistrimet kanë filluar, siguroni vend në grup